Kultura fizyczna jest ogółem zachowań przebiegających według przyjętych w danym środowisku społecznym reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań.

Formami uczestnictwa w kulturze fizycznej są:

 • wychowanie fizyczne
 • sport
 • rekreacja
 • rehabilitacja medyczna
 • turystyka

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu jest jednostką organizacyjną Gminy Rawicz i stanowi część Majątku Gminy świadczącą usługi w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku, działającą na terenie Miasta i Gminy Rawicz. Od roku 2009 jest jednostka budżetowa Gminy Rawicz.

Opierając się na statucie działalność OSiR-u skupiona jest głównie na organizowaniu oraz wspieraniu sportu masowego i rekreacji poprzez:

 • Tworzenie warunków do rozwoju wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystycznej,
 • Tworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu przez społeczeństwo,
 • Popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
 • Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
 • Szkolenie kadry instruktorskiej i kierowanie jej do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu,
 • Prowadzenie sekcji sportowych w zależności od potrzeb społecznych i zleceń organizatora,

Do szczególnych zadań OSiR – u należy:

 • Programowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu,
 • Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej stosownie do możliwości i zapotrzebowania społecznego, wg. Odrębnych zasad,
 • Prowadzenie działalności propagandowej i reklamowej z zakresu działania OSiR-u,
 • Właściwe eksploatowanie, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swego działania,
 • Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwoju OSiR-u m.in.:

- turystycznej,

- sportowej i rekreacyjnej.

- hotelarskiej,

- gastronomicznej,

- handlowej.