W związku z zawodami pływackimi
w dniu 01.06.2021 r.
kryta pływalnia będzie nieczynna
w godz. od 8.00 do 11.00
W związku z zawodami pływackimi
w dniu 02.06.2021 r.
kryta pływalnia będzie nieczynna
w godz. od 9.00 do 14.00

Komunikat Boże Ciało
W czwartek 3 czerwca tj. w „Boże Ciało”
Kryta Pływalnia będzie nieczynna

Zgodnie z aktualnymi przepisami od piątku 28 maja 2021 r. Kryta Pływalnia (niecka basenowa, wanna jacuzzi) będzie otwarta dla wszystkich.
Jedynym ograniczenie będzie ilość osób jaka może jednocześnie korzystać z basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem będziemy mogli jednocześnie wpuścić 40 osób (50 % limit obłożenia obiektu).
Pływalnia będzie czynna od poniedziałku do piątku od 6:00 do 22:00 (ostatnie wejście o godzinie 20.45 na 45 minut) oraz w soboty i niedziele od 8:00 do 22:00 (ostatnie wejście o godzinie 20.45 na 45 minut). Serdecznie zapraszamy
Pamiętajmy, że zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego też po wejściu na Krytą Pływalnię należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. Zalecamy w miarę możliwości zachować dystans społeczny na terenie całego obiektu. Obowiązkowe jest nadal noszenie maseczki z wyjątkiem hali basenowej.

W związku z R O Z P O R ZĄD Z E N I EM R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 20 marca 2021 r. przedstawiamy sposób funkcjonowania obiektów OSiR w Rawiczu
Kryta pływalnia
czynna będzie od 23 marca 2021 r. tylko dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.
Stadiony, boiska, sala sportowa, kortbędą udostępniane wyłącznie w przypadku:
1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2));
2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpiskiej;
4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
5) dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
HOSTEL-prowadzenie usług zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 marca 2021 r.